Yenilenemez Enerji Kaynakları Nedir?

Yenilenemez Enerji Kaynakları Nedir?

Türkçesi “Erke” olan enerji, en basit anlamıyla hareket ettirici güç demektir. Enerji Bilimi olan Termodinamiğin 1.Kanunu’na göre; “enerji var iken yok edilemez, yok iken var edilemez. Fakat enerji bir formdan başka bir forma geçerek varlığını korumaya çalışır.”

Enerji koruma eğiliminde olup farklı formlardan görülmesinden ötürü enerji kaynakları çok farklı şekillerde ortaya konmaktadır. Enerji kaynaklarını makro bazda yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklari olarak sınıflandırmak en kullanışlı olan sınıflandırmadır. Fosil kaynaklar ve nükleer enerji yenilenemez enerji kaynaklarını oluştururken; hidrolik enerji, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlileridir.

Enerji kaynaklarının sınıflandırılmasında kullanılan “Yenilenemez ve Yenilenebilir” kavramları; kaynağın tüketilme oranının yeniden oluşma durumu arasındaki ilişkiden ortaya çıkmış bir durumdur. Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Yenilenemez enerji kaynakları, bir kez kullanılabilir ve tükenirdir.

Yenilenemez enerji kaynakları pek çok farklı isimlerde anılmaktadır. Günümüzde en çok kullanılanları ise; konvensiyonel enerji kaynakları, fosil yakıtlar, geleneksel enerji kaynakları isimleridir.

Yenilenebilir Enerji Hakkındaki İki Yönetmelik Değişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bugün çıkan Resmi Gazete’de yenilenebilir enerji hakkında iki yönetmelik yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bugün çıkan 31449 Resmi Gazete’de şu iki yönetmelik yayımlandı:

>> Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
>> Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 9/10/2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi ve 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “imza sirkülerinde” ibareleri “sicil tasdiknamesinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “imza sirkülerleri” ibareleri “sicil tasdiknameleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan “İmza Sirkülerleri” ibaresi “Sicil Tasdiknameleri” olarak, EK-8’inde yer alan “İmza Sirküleri” ibaresi “Sicil Tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.